Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Sleepy Bo B.V. – Webwinkel

Inhoudsopgave:
Artikel 1. Definities
Artikel 2. Identiteit van de onderneming
Artikel 3. Toepasselijkheid
Artikel 4. Het aanbod
Artikel 5. De overeenkomst
Artikel 6. Herroepingsrecht
Artikel 7. Prijzen
Artikel 8. Conformiteit
Artikel 9. Levering en uitvoering
Artikel 10. Overmacht
Artikel 11. Duurtransacties
Artikel 12. Betaling
Artikel 13. Klachtenregeling
Artikel 14. Geschillen
Artikel 15. Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 16. Tekstuele verschillen Nederlands en Engels

Artikel 1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Ondernemer: de rechtspersoon Sleepy Bo B.V. die producten op afstand aan consumenten aanbiedt (hierna te noemen: Sleepy Bo B.V.);
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
Dag: kalenderdag;
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2. Identiteit van de onderneming
Sleepy Bo B.V.
Iepenplein 25
1091 JP Amsterdam
Nederland
Telefoonnummer: + 31 (0)6 19882423
E-mailadres: info@sleepybo.com
KvK-nummer: 59615648 te Amsterdam
BTW-identificatienummer: NL853571338B01

Artikel 3. Toepasselijkheid
3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Sleepy Bo B.V. en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Sleepy Bo B.V. en consument.
3.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de Sleepy Bo B.V. zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de website van Sleepy Bo B.V.
3.3 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
3.4 Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
3.5 De algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van consument of derden worden niet door Sleepy Bo B.V. erkend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3.6 Indien één (of meerdere) artikel(en) van deze algemene voorwaarden ongeldig wordt verklaard,
wordt deze vervangen door een door Sleepy Bo B.V. vast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling en blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht.
3.7 Sleepy Bo B.V. behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

Artikel 4. Het aanbod
4.1 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen, gegevens betreffende o.a. afmetingen, kleuren, etc. gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
4.2 Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Sleepy Bo B.V. niet.
4.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
4.4 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 5. De overeenkomst
5.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
Door het plaatsen van een bestelling geeft consument te kennen met deze algemene voorwaarden akkoord te gaan.
5.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Sleepy Bo B.V. onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Sleepy Bo B.V. is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
5.3 Sleepy Bo B.V. kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Sleepy Bo B.V. op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5.4 Het is Sleepy Bo B.V. te allen tijde toegestaan verplichtingen uit hoofde van de met consument gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde(n) uit te besteden.

Artikel 6. Herroepingsrecht
6.1 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag van ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Sleepy Bo B.V. bekend gemaakte vertegenwoordiger. Indien de consument na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Sleepy Bo B.V. heeft teruggezonden, is de koop een feit.
6.2 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Sleepy Bo B.V. retourneren, conform de door Sleepy Bo B.V. verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
6.3 Retourzending van het product dient te geschieden per post en in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien het product door de consument is gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd is geraakt, vervalt het recht op ontbinding.
De verzendkosten en het risico voor het retourneren van het product komen voor rekening van de consument.
6.4 Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin zal, na goede ontvangst van de retourzending en controle van het product door Sleepy Bo B.V., het aankoopbedrag zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 30 dagen na worden teruggestort op het door de consument opgegeven rekeningnummer.
6.5 Sleepy Bo B.V. behoudt zich het recht voor een geretourneerd product te weigeren of slechts een deel
van de verkoopprijs te crediteren, indien het vermoeden bestaat dat de verpakking van het product reeds is geopend of dat het product is gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd is geraakt en niet langer in nieuwstaat verkeert.

Artikel 7. Prijzen
7.1 Prijzen worden gedurende de looptijd van het aanbod niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken, of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert, of in het geval van prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
7.2 Indien sprake is van een aanbiedingsprijs is deze uitsluitend gedurende een bepaalde periode
geldig en uitsluitend zolang de voorraad strekt.
7.3 Alle prijzen op zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
7.4 De door Sleepy Bo B.V. aan consument door te berekenen verzendkosten worden apart aangegeven op de website.
7.5 Sleepy Bo B.V. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen. Alle prijzen komen op het moment van wijziging automatisch te vervallen, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.
7.6 De bij producten vermelde prijzen zijn vermeld in euro’s en inclusief BTW.

Artikel 8. Conformiteit
8.1 Sleepy Bo B.V. staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.

Artikel 9. Levering en uitvoering
9.1 Sleepy Bo B.V. zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van bestellingen van producten.
9.2 Als plaats van levering geldt het afleveradres dat consument aan Sleepy Bo B.V. kenbaar heeft gemaakt.
9.3 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
9.4 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Sleepy Bo B.V. bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien dit niet mogelijk is, doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar, of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan binnen uiterlijk 30 dagen na plaatsing van de bestelling bericht. De consument heeft in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
9.5 In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Sleepy Bo B.V. het bedrag dat de consument heeft betaald zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
9.6 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Sleepy Bo B.V. tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Sleepy Bo B.V. bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
9.7 De door Sleepy Bo B.V. opgegeven leveringstermijn is indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend, en overschrijding van de leveringstermijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
9.8 Aan de leveringsplicht van Sleepy Bo B.V. zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Sleepy Bo B.V. geleverde zaken een keer aan de consument zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

Artikel 10. Overmacht
10.1 Sleepy Bo B.V. is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, brand, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Sleepy Bo B.V. alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 Sleepy Bo B.V. behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Sleepy Bo B.V. gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien Sleepy Bo B.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 11. Duurtransacties
11.1 De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
11.2 Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal één jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

Artikel 12. Betaling
12.1 Betaling door consument aan Sleepy Bo B.V. geschiedt via de op de website aangegeven betaalopties.
12.2 Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1.
12.3 Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
12.4 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Sleepy Bo B.V. te melden.
12.5 In geval van wanbetaling van de consument heeft Sleepy Bo B.V. behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 13. Klachtenregeling
13.1 Sleepy Bo B.V. beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
13.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk schriftelijk worden ingediend bij Sleepy Bo B.V., nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
13.3 Bij de Sleepy Bo B.V. ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Sleepy Bo B.V. binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
13.4 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost staat het partijen vrij het geschil voor te leggen aan de daartoe bevoegde rechter.

Artikel 14. Geschillen
14.1 Op overeenkomsten tussen Sleepy Bo B.V. en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2 Geschillen tussen de consument en Sleepy Bo B.V. over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door Sleepy Bo B.V. te leveren of geleverde producten, kunnen, zowel door de consument als Sleepy Bo B.V. worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.

Artikel 15. Aanvullende of afwijkende bepalingen
15.1 Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 16. Tekstuele verschillen Nederlands en Engels
16.1 In geval van verschil tussen de Nederlandse en de Engelse tekst van deze Algemene Voorwaarden, zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

 
Januari 2014